Terms and conditions

Regulamin sklepu internetowego

aviacon.eu

§1

Słownik pojęć i postanowienia wstępne

 1. Słownik pojęć:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów poprzez Stronę;
  2. Konsument – Klient osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz osoba fizyczna dokonująca Zamówienia bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy nie posiada ono dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  3. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),
  4. AVIACON – przedsiębiorstwo AVIATION CONSULTING MICHAŁ RATAJCZAK, ul. Ceramiczna 1, lok. 3/04, 20-150 Lublin, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5992939472, REGON: 080442359,
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego aviacon.eu wraz z załącznikami,
  6. Strona – sklep internetowy https://aviacon.eu/shop,
  7. Produkt/y – usługi szkoleniowe oferowane do sprzedaży poprzez Stronę, na które Klient składa Zamówienie,
  8. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.),
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone poprzez Stronę, skutkujące zawarciem umowy pomiędzy AVIACON a Klientem.
 2. Regulamin określa zasady:
  1. składania i realizacji Zamówień,
  2. ustalania i uiszczania ceny zakupu,
  3. dokonywania płatności przez Klienta,
  4. sposobu świadczenia usługi,
  5. odstąpienia od umowy i reklamacji,
 3. Zamówienia i sprzedaż realizowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez Stronę, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Miejscem realizacji Zamówień jest siedziba firmy AVIACON.

§2

Składanie zamówień

 1. Zamówienie poprzez Stronę ma charakter umowy zawartej na odległość. Umowa zostaje zawarta na okres niezbędny do realizacji Zamówienia.
 2. Klient w celu złożenia Zamówienia korzysta ze Strony.
 3. Do korzystania ze Strony oraz składania i korzystania z Zamówień niezbędne są:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 4. AVIACON nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze strony, składania i korzystania z Zamówień przez klienta, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Klienta.
 5. AVIACON gwarantuje, iż korzystanie ze Strony nie wymaga konieczności instalowania specjalnego oprogramowania przez Klienta, bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania ze Strony nie jest wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego.
 6. Przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Strony Klient dokonuje wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty. Wybór Produktów wchodzących w skład Zamówienia jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka. Do momentu naciśnięcia przycisku „Place order” – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia.
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, zawierające:
  1. Produkty stanowiące przedmiot Zamówienia;
  2. łączną cenę Zamówienia oraz ewentualne koszty dodatkowe (o ile występują);
  3. metody płatności;
 8. Naciśnięcie przycisku “Place order” należy rozumieć jako złożenie oświadczenia o Zamówieniu z obowiązkiem zapłaty.
 9. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Dane niezbędne do realizacji zamówienia podawane przez Klienta, powinny być prawdziwe oraz aktualne. Podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych może uniemożliwić prawidłową realizację Zamówienia. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne, AVIACON zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia AVIACON niezwłocznie powiadamia Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 11. AVIACON zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia gdy:
  1. Klient poda nieprawidłowe, nieprawdziwe lub niepełne dane;
  2. Zamówienie zostanie złożone w sposób nieprawidłowy;
  3. AVIACON obiektywnie uzna, że w przypadku danego Zamówienia występuje próba dokonania oszustwa, rozumiane jako działanie Klienta niezgodne z prawem, w szczególności: naruszanie integralności Strony, wykorzystywanie Stron niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie loginu lub hasła osoby trzeciej lub podszywanie się pod inną osobę;
  4. poprzez usterkę bądź awarię techniczną Strony zostaną przedstawione Klientowi błędne dane o których mowa w pkt 7) powyżej.
 12. W przypadku niezrealizowaniu Zamówienia z przyczyn o których mowa w ust. 11) powyżej, AVIACON informuje niezwłocznie Klienta.
 13. Strona oraz jej zawartość chroniona jest prawem autorskim. Zabrania się ingerowania w Stronę bez zgody AVIACON.
 14. Klient najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia informowany o terminie realizacji usług objętych Zamówieniem.
 15. Jeżeli termin realizacji Zamówienia mógłby ulec wydłużeniu Klient jest o tym fakcie informowany poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Zamówienia lub niedostępności części/całości Produktów objętych Zamówieniem Klient ma prawo do złożenia oświadczenia w przedmiocie:
  1. realizacji Zamówienia jedynie w tej części w której Produkty są dostępne, lub
  2. odstąpienia od umowy.
 16. Procedura realizacji Zamówienia ze strony AVIACON zostaje rozpoczęta wraz z otrzymaniem zapłaty od Klienta.
 17. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem terminów wyznaczonych na przerwy techniczne, o czym Klient jest informowany komunikatem informacyjnym zamieszczonym na Stronie.
 18. Klient ma prawo do bieżącej komunikacji z AVIACON poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie oraz poprzez adres e-mail: training@aviacon.eu

§3

Płatność

 1. O dostępnych formach płatności Klient jest informowany na Stronie, przed złożeniem Zamówienia. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykonywanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez AVIACON potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.
 2. Klient otrzymuje informację o całkowitej cenie wykonanej usługi najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Ceny Produktów widniejące na Stronie zawierają ustawowy podatek VAT.
 4. Ceną wiążącą dla Klienta składającego Zamówienie jest cena podana na Stronie przy danym Produkcie w chwili składania Zamówienia.
 5. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 30 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czym AVIACON poinformuje Klienta.
 6. AVIACON zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, zmiany asortymentu, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.
 7. Wszelkie informacje na temat promocji, aktualnie obowiązujących w sklepie internetowym, są zamieszczone na Stronie oraz mogą być wysyłane do Klientów, jeżeli wyrazili zgodę na przesyłanie zamówionych treści handlowych.

§4

Realizacja zamówienia

 1. AVIACON oświadcza, że Zamówienia realizowane są z zachowaniem najwyższej staranności.
 2. AVIACON nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty usług szkoleniowych będących przedmiotem Zamówienia, w tym za nabycie przez Klientów efektów uczenia się, wyniki egzaminów do których Klient przystąpi wykorzystując wiedzę zdobytą podczas korzystania z Produktów.
 3. AVIACON nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie dowolną metodą, Produktów udostępnionych Użytkownikowi.
 4. AVIACON nie wyraża zgody na fotografowanie lub nagrywanie treści przekazywanych podczas korzystania z Produktu.
 5. AVIACON nie ponosi odpowiedzialności:
 6. podanie przez Klienta błędnych danych, uniemożlwiających korzystanie z Produktu,
 7. niespełnienie przez Klienta warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 8. za nieprawidłowe działanie urządzeń Klienta, skutkujące brakiem możliwości skorzystania z Produktu;
 9. za zdarzenia spowodowane siłą wyższą uniemożlwiające korzystanie przez Klienta z Produktu;
 10. utracone przez Klienta korzyści w wyniku korzystania z Produktu,
 11. za przekazanie przez Klienta danych osobom trzecim, skutkujące niemożnością korzystania z Produktu;
 12. za sposób wykorzystania wiedzy zdobytej przez Klienta po skorzystaniu z Produktu.

§5

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, w terminie czternastu dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia.
 3. W razie odstąpienia umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony sobie wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klientowi zwraca się wszystkie dokonane płatności.
 4. W przypadku złożenia Zamówienia na mniej niż 14 dni przed wskazanym terminem jego realizacji, Klient jest informowany o utracie prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Zwrot płatności po odstąpieniu przez Klienta od umowy następuje w terminie 14 dni od otrzymania przez AVIACON podpisanego formularza odstąpienia od umowy.
 6. AVIACON dokonuje zwrotu płatności na numer konta bankowego wskazany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy lub na numer konta bankowego z którego dokonana była płatność, jeżeli Klient nie podał innego numeru konta bankowego.
 7. AVIACON dopuszcza możliwość zwrotu przez Klienta jedynie wybranej części Zamówienia.

§6

Reklamacje

 1. Klienta ma prawo złożenia reklamacji związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Zamówienia przez AVIACON.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  2. przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  3. podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 3. Klient składa reklamację pocztą tradycyjną na adres AVIACON lub poprzez adres e-mail podany na Stronie.
 4. AVIACON rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego. W sytuacji, w której do rozpoznania reklamacji niezbędne będzie uzyskanie przez AVIACON dodatkowych wyjaśnień lub wiadomości specjalnych, termin rozpatrzenie reklamacji ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Klienta.
 5. W przypadku uznania reklamacji Klientowi przysługuje zwrot kosztów związanych z przesłaniem zgłoszenia reklamacyjnego. Koszty wysyłki zwracane są według standardowego cennika Poczty Polskiej adekwatnie do wagi i wielkości danej przesyłki, na pisemny wniosek Klienta.

§7

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Klienta z zastrzeżeniem, że podanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu jest niezbędne do złożenia Zamówienia. Ponadto podanie numeru konta klienta jest niezbędne do zrealizowania przez AVIACON uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, reklamacji i odstąpienia od umowy.
 2. Klient przy składaniu zamówienia składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest AVIACON.
 4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby AVIACON lub poprzez adres e-mail podany na Stronie.
 5. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez AVIACON w celu:
  1. realizacji Zamówienia;
  2. wykonania ciążących na AVIACON obowiązków prawnych: z tytułu rękojmi, reklamacji, odstąpienia lub rozwiązania umowy, obowiązków wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości, w celu wykazania spełniania obowiązków rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych, dochodzenia uzasadnionych roszczeń przez AVIACON.
 6. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez AVIACON:
  1. pracownikom i współpracownikom AVIACON,
  2. podmiotom przetwarzającym w imieniu AVIACON dane osobowe Klienta, uczestniczącym w realizacji Zamówienia.
 7. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
  2. prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
  3. prawo usunięcia danych osobowych;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;
 8. Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn.
 9. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;
  1. w celach marketingowych, w tym profilowania;
  2. w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez AVIACON, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.
 11. Klient może realizować prawa związane z ochroną danych osobowych, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 12. AVIACON udzieli Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa powyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, AVIACON informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
 13. Jeżeli AVIACON nie podejmie działań w związku z ww. żądaniami Klienta o których, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 14. AVIACON informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, których dokonał w wykonaniu żądania Klienta, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Klienta. AVIACON nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
 15. Na żądanie Klienta, AVIACON informuje o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o odbiorcach których nie udało się powiadomić AVIACON.

§8

Polityka cookies

AVIACON wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki o charakterze tekstowym dostarczane przez Sklep i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu. Sklep wykorzystuje cookies w celu obsługi Klienta oraz podczas procesu Zamówienia. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując opcje przeglądarki internetowej.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Umowa między AVIACON a Klientem zostaje zawarta według prawa polskiego i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy AVIACON a Klientem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 4. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym Regulaminie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzed wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o alternatywny sporach rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem znajdują się na stronie www Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ( http://www.uokik.gov.pl).

Lublin, dnia 08.05.2020 r.

Załącznik 1 (pobierz)

Close
Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.

Aviation

Authorized atc iata training center