Zmiana przepisów prawnych, dotyczacych znajomości języka angielskiego oraz konieczności korzystania z częstotliwości radiowej w paśmie lotniczym przez osoby, wykonujące pracę w polu manewrowym lotniska.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 139/2014 opublikowane w 2014 roku, określa obowiązujące na terenie Unii Europejskiej wymogi, dotyczące zarządzania lotniskami oraz sposobu ich certyfikowania i eksploatowania w dziedzinie bezpieczeństwa lotnisk zgodnie z Aneksem 14 Konwencji Chicagowskiej.

W ciągu ostatniego roku Komisja Europejska wydała kilka rozporządzeń, aktualizujących oraz zmieniających wymagania dotyczące wielu obszarów lotnictwa cywilnego w tym Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/2148 z dnia 8 października 2020 r. które wprowadziło istotne zmiany w zakresie funkcjonowania lotnisk. Celem tego rozporządzenia jest poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie pola manewrowego lotniska. W związku z tym zostały wprowadzone minimalne wymagania, które muszą spełnić pracownicy wykonujący tam swoje obowiązki.

Pierwszym z wymogów jest znajomość języka angielskiego przez osoby, prowadzące pojazdy na polu manewrowym lotniska. Od momentu wejścia w życie Rozporządzenia Nr 2020/2148 każdy z kierowców jest zobowiązany wykazać poziom biegłości językowej co najmniej na poziomie operacyjnym. Biegłość językowa jest wykazywana za pomocą certyfikatu wydanego przez niezależną organizację po przeprowadzeniu oceny, potwierdzającego poziom znajomości i biegłości języka, a także datę przeprowadzenia oceny. Zgodnie z najnowszymi przepisami biegłość językowa będzie oceniana cyklicznie co cztery lub sześć lat w zależności od poziomu znajomości języka. Jedynym wyjątkiem będzie brak konieczności ponownej oceny biegłości językowej w przypadku osób, które wykazały ją na poziomie eksperckim.

Drugi wymóg, dotyczy obowiązkowej łączności radiowej w paśmie lotniczym. Wykorzystanie każdego z urządzeń radiowych, nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacji lotniczej wymaga posiadania pozwolenia radiowego. Oznacza to, że każdy kierowca pracujący na terenie pola manewrowego będzie zobowiązany do posiadania świadectwa radiooperatora.